- Voorwaarden

Voorwaarden


Artikel 1. Aanmelding
1. Aanmelding voor een cursus vindt uitsluitend plaats onder verstrekking van complete gegevens, hetzij via een email, hetzij door digitale aanmelding via de website hetzij door middel van een fax en geldt voor de totale aaneengesloten cursusperiode.
2. Onder cursussen worden onder andere verstaan workshops, opleidingen, trainingen, informatie- en studiebijeenkomsten.
3. ASSURANTIEAcademy is niet gehouden om inschrijvingen te accepteren en beslist bij overschrijding van het aantal beschikbare cursusplaatsen wie als deelnemer wordt toegelaten.
4. Elke inschrijving die door ASSURANTIEAcademy schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd, dan wel wanneer ASSURANTIEAcademy een begin van uitvoering heeft gegeven aan uitvoering van de overeenkomst, wordt als bindende overeenkomst beschouwd.

Artikel 2. Prijzen 
Prijzen en voorwaarden voor de cursussen staan vermeld op de website van ASSURANTIEAcademy


Artikel 3. Kosten/Betaling
1. ASSURANTIEAcademy brengt opdrachtgever verschuldigde kosten in rekening door middel van een factuur.
2. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk voor aanvang van de cursus, door ASSURANTIEAcademy te zijn ontvangen.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is ASSURANTIEAcademy steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die ASSURANTIEAcademy maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting(en), komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,00 excl. BTW.
5. Zowel ASSURANTIEAcademy als opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel, in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is en onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 4. Opschorting en ontbinding
ASSURANTIEAcademy heeft het recht deelnemer deelneming aan de cursus te weigeren indien de betaling niet tijdig is voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

Artikel 5. Annulering door opdrachtgever
1. Annulering van een aanmelding voordat de cursus is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
2. De datum van ontvangst van de annulering bij ASSURANTIEAcademy geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
3. Indien annulering ten minste 4 weken voor aanvang van de cursus is ontvangen, is de annulering kosteloos.
4. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van de cursus, is opdrachtgever 100% van de opleidingskosten verschuldigd.
5. Bij verhindering mag een vervanger, met het voor de cursus vereiste opleidingsniveau, van de inschrijving gebruikmaken.
6. In geval deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 6. Wijziging en annulering door ASSURANTIEAcademy
1. ASSURANTIEAcademy behoudt zich het recht voor om vanwege veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus.
2. ASSURANTIEAcademy is gerechtigd de cursus te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Opdrachtgever ontvangt hierover schriftelijk bericht. Tot 1 week na dagtekening van dit bericht kan opdrachtgever kosteloos annuleren. Mocht de cursus worden geannuleerd, dan zal het cursusgeld worden terugbetaald.
3. ASSURANTIEAcademy heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van opdrachtgever dan wel een door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen het cursusgeld zal worden terugbetaald.


Artikel 7. Auteursrechten
Op door ASSURANTIEAcademy verschafte en samengestelde leermiddelen rusten auteursrechten. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van ASSURANTIEAcademy en/of auteursgerechtigden.

Artikel 8. Geheimhouding
Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtgever zonder toestemming van ASSURANTIEAcademy niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9. Examen
Indien opdrachtgever een opleiding volgt die opleidt voor examens van derden, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. ASSURANTIEAcademy spant zich in de door haar te geven cursus naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. ASSURANTIEAcademy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,-.
4. ASSURANTIEAcademy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5. ASSURANTIEAcademy zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen ASSURANTIEAcademy en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter. 


Artikel 12. Overig
Door inschrijving voor een cursus geeft opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de deelnamevoorwaarden van ASSURANTIEAcademy.